Què és la transparència i el bon govern?

Se sustenta en tres pilars bàsics: Transparència, Dades Obertes i Participació.

Transparència: Un Govern transparent fomenta i promou la rendició de comptes de l'Administració davant la ciutadania i proporciona informació sobre el que està fent i sobre els seus plans d'actuació. L'Ajuntament  treballa per permetre l'accés a la informació pública de manera senzilla i clara, propiciant que la ciutadania pugui realitzar un control de l'acció de govern, així com crear valor econòmic o social a partir de les dades públiques facilitades lliurement per l'Administració.

Dades Obertes: L'obertura de dades públiques (Open Data) implica la publicació d'informació del sector públic en formats que permetin la consulta i/o la seva reutilització per tercers per a la generació de nou valor, el que es coneix per RISP (Reutilització de la Informació del Sector Públic).

Participació: El Govern Obert es defineix com:

  • Capaç d'entaular una conversa permanent amb la ciutadania per tal d'escoltar el que diuen i sol·liciten.
  • Pren les seves decisions centrant-se en les necessitats i preferències de ciutadans i ciutadanes.
  • Facilita la participació i la col·laboració de la ciutadania en la definició de les seves polítiques i en l'exercici de les seves funcions.
  • Proporciona informació i comunica allò que decideix i fa de forma transparent.
  • Se sotmet a criteris de qualitat i de millora contínua.
  • Està preparat per rendir comptes i assumir la seva responsabilitat davant la ciutadania a la qual ha de servir.