Resolucions judicials definitives

En el decurs de 2020, no s'ha registrat cap sentència ni s'han dictat resolucions administratives ni judicials en què l'Ajuntament de Solsona en sigui part, o que afectin les persones que exerceixen funcions públiques en la corporació. Tampoc s'han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d'obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern al consistori durant l'any 2020.