Informació economicofinancera

Informació del cicle pressupostari complet: aprovació, execució, liquidació i nivell d'endeutament, així com de les ordenances fiscals vigents, el calendari fiscal i les contractacions realitzades. En aquest apartat també s'inclou informació sobre el patrimoni municipal, les declaracions de béns i l'activitat dels càrrecs públics, les campanyes de publicitat institucional i les resolucions de compatibilitat.