Informació empleats públics

Des d'aquí podeu consultar la plantilla de personal laboral, funcionari i eventual de l'Ajuntament de Solsona i les retribucions, aprovada juntament amb el pressupost general de la Corporació del 2021, i la Relació de Llocs de Treball, aprovada definitivament el gener del 2015 i actualitzada el 2020.